Lễ CúNG đầY THáNG OPTIONS

lễ cúng đầy tháng Options

Trầu cau được têm cánh phượng gồm có 12 miếng trầu kèm theo cau bổ tư và 1 miếng trầu to hơn kèm theo cau nguyên quảMỗi nền văn hóa lại có những phong tục độc đáo xoay quanh việc tổ chức lễ đầy tháng cho bé. SingaporeBa Đức thầy bao gồm: Thánh sư, tổ sư và tiên sư có ch

read more